Andrew McFayden

All rights reserved by Andrew McFayden. Made By Andrew McFayden using Serif WebPlus X5.

A pleasure for the ears, a journey for the soul

Songs / Na h-orain:

Click on the album cover to see the lyrics.

RCRD2004Lyrics.pdf SFFC2007Lyrics.pdf

An Rathad Cam ‘s An Rathad Direach


(The Crooked Road and The Straight Road), 2004


An t-alltan dubh

Na Rosan

Dòmhnall Iain Duibh

The Connor and Liam  March

‘Ill eileadh hò gu

Puirt-a-beul

Fàill-ill-ò agus hò ro eile / Puirt-a-beul

Oran an t-saighdear

Mo ribhinn choibhneil

Illean Aigh

Suilean Fosgailte, Fuasgladh Cinn


(Open Eyes, Open Mind), 2007An téid thu leam a’righinn òg?

The Gonzaga Set

A fagail Ceap Breatann

Cruinneag na buaile

The Tired Alan’s Food Set

A fhleasgaich an fhuilt chraobhaich

E ho rò mo mhaighdinn lurach

An tèid thu leam a’Mhàiri?

The Oatfield Weaver Set

Oran do ghaiseadh a Bharra

Mo ghaolsa Màiri

Oran a’Bheavair

The Snoopy Jig

A tilleadh dhachaigh

Bu deònach leam tilleadh

To Mom / Assuming of Course

Chì mi bhuam

Mo thruaigh leir thu ‘Ille Bhuidhe

Coinneal


(Candle), 2012

A Gaelic Christmas albumO Miorbhail Grais (Amazing Grace)

Mu’n Am Seo Dhe Na Bhliadhna

Ann am Baile Rioghail Dhaibhidh (Once In Royal David’s City)

Fada Cian Ann An Staball (Away In A Manger)

Duan Nollaig Set

Taladh Chriosda

Ciuin An Oidhche (Silent Night)

Oh Holy Night

Oran Na Bliadhna Uire

Leanabh An Aigh

Christmas Puirt


Turas


(Trip), 2012
Eilean Gorm Nam Beanntan Ard

An t-Each Geal

The Potato Puirt

Bean Phaidein

‘S I Mo Leannan An Té Ur

‘S Fheudar Dhomh Gu Cinnteach a Sguir Dh’en Dram

Gentle Hands

Oran Shep

Ceap Breatann

Chunna Mi Lair Dhonn Aig Seumas

Fuirich a Ribhinn

A Mhairi Dhubh O Hu O Ho


COIN2012Lyrics.pdf TURA2012Lyrics.pdf

All songs on each album are at least AP where Canadian Content regulations are concerned. Consult the albums’ liner notes on the cds themselves for further details.